Sat April 4, 2020   |   شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹  
   
 
 
  انتقادات و پیشنهادات  |  ارتباط با ما      صفحه اصلی  |  اخبار و رویدادها  |  پیام ها و اطلاعیه ها  |  مناقصات و مزایدات
معراج عاشورلو
رئيس سازمان مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي
     مناقصه، مزایده، فراخوان
اداره امور نگهداری و ساماندهی روزبازارها و شب بازار ها و جمعه بازارها و ساماندهی مشاغل سیار غیر رسمی
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تعداد یک واحد نانوایی سه پخت
واگذاری حق بهره برداری از غرفه عرضه مواد غذایی، صنایع دستی یا سوغات
انجام كليه خدمات حفظ، نگهداری، نگهبانی و نظافت بازارچه پرندگان
واگذاری حق بهره برداری از بازارچه محلی شهروند
بیشتر ...
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۶/١٠/٠۶ تعداد بازدیـد : ۵۴٣   بازگشت
 
 
 


ساماندهي بازار پرندگان شهر همدان


طرح ساماندهي بازار پرندگان شهر همدان

 

 

مباني توجيه طرح ساماندهي(انتقال) بازار پرندگان شهر همدان

به منظور ايجاد تعادل ميان حيات اقتصادي و ساير ابعاد حيات انساني، اولين ضرورت برنامه ريزي شهرها و طراحي و اجراي نظام مند توسعه پايدار است که مي تواند با در نظر داشتن وجوه مختلف حيات زندگي شهروندان بستر لازم براي ارتقاي هم زمان ابعاد انساني را فراهم آورد.

بديهي است که رويکرد منفعلانه، مديريت شهري آينده را با چالش هايي دو چندان رو برو خواهد ساخت.از اين رو لازم است تا مديريت واحد شهري رويکردي فعالانه را براي جهت دهي به صنايع و مشاغل آينده شهر و تشويق آنها در پيش گيرد تا توسعه آينده شهر، تبلور اراده جمعي مديران شهري و شهروندان در قالب حمکراني مشارکت گرايانه باشد.

مشاغل و فعاليت هاي موجود در شهر همدان به تدريج و طي سال هاي مختلف شکل گرفته اند و اکنون به بخشي از بافت شهري بدل شده اند.اين پيوستگي، تزاحم و عدم تجانسي دو سويه را براي آنها ايجاد کرده که برطرف کردن اين تزاحم و تبديل آن به تعامل مثبت کارکردي و کالبدي در جهت توسعه پايدار شهر و تحقق چشم انداز آن هدف اين طرح محسوب مي شود. تزاحم هاي کالبدي و زيست محيطي ناشي از فعاليت ها و مشاغل نامتجانس، ديدگاهي منفي را نسبت به حضور اين دسته از مشاغل در محيط شهري پرورانده است. با چنين رويکردي، تشخيص مشاغل و فعاليت هاي نامنجانس و ساماندهي آنها هم در حال و هم در آينده- نه تنها به لحاظ رفع تزاحم هاي کالبدي و زيست محيطي بلکه به لحاظ ايجاد اقتصادي پايا و پويا امري ضروري محسوب مي شود.

مطابق با قانون ساماندهي مشاغل شهري، شهرداري مي تواند از ايجاد و تاسيس و ادامه فعاليت کليه مشاغل در اماکن ثابت و سيار موجود يا در شرف تاسيس که به نحوي موجب بروز مزاحمت و آلودگي و يا مخالف بهداشت شده يا خواهد شد، از قبيل مراکز دامداري و نگهداري حيوانات از هر نوع، بطور قاطع و موثر راٌسا جلوگيري نمايد. مغازه هاي پرنده فروشي يکي از اين مشاغل مزاحم برشمرده مي شود که بر اينکه پرهاي ريز پرنده هاي اين مغازه ها براي تنفس مشکل ساز است، حضور آنها باعث ايجاد مشکلات بهداشتي و اجتماعي براي ساکنين منازل مسکوني همجوار آنها مي شود. همچنين با توجه به اينکه  در بعضي از اين مغازه ها کشتارهاي غير مجاز نيز انجام مي شود، ضمن اينکه پرنده هاي مختلف از مبدا هاي نامعلومي به اين مغازهها مي آيند و از انجا هم به مقصدهاي نامعلوم در تردد هستند که اين مبداها و مقصدها شفاف و تحت نظارت نيست، لذا رعايت تمهيدات بهداشتي در شهر با انتقال آن به فضايي مناسب نظارت و کنترل بر خريد و فروش پرندگان، مستلزم اقدامي عاجل و همه جانبه براي رفع اين معضل است که بايد در دستور کار مديريت شهري قرار گيرد.

علاوه بر آن با احداث بازار و نمايشگاه پرندگان در محلي مناسب معضلات خيابان هاي شهر که هم اکنوم محل تجمع خريدان و فروشندگان پرندگان و سد معبر شده اند، نيز حل مي شود. شهر همدان يکي از قطب هاي گردشگري کشور است که خيابان هاي آن محل تردد گردشگران داخلي و خارجي است و شايسته نيست داراي سيماي نامناسب با سد معبر مشاغل مزاحم باشد. ليکن با توجه به اينکه اگر پيش از تعيين مکان مورد نظر اين مغازه ها تعطيل شوند، به خانه ها و پارکينگ ها منتقل مي شوند که در اينصورت تبعات آن از نظر اجتماعي بيشتر است، ضروري است که سازمان ساماندهي مشاغل شهري شهر همدان مکان خاصي براي آنها در نظر بگيرد تا علاوه بر حذف معضلات بهداشتي و اجتماعي، تفرجگاه و بازار بسيار خوبي براي اين مغازه ها فراهم شود.

نظر به اينکه قانون نظام صنفي کشور مصوب 24/12/1382 مجلس محترم شوراي اسلامي کشور، شامل نودو شش ماده و نود و دو تبصره مي باشدکه سازمانهاي مرتبط، موظف به اجراي آن هستند،مواردي که در زير خواهدآمد ظرفيتهاي قانوني است که در راستاي پيشبرد اهداف شهرداري و تعامل و همسويي متوليان اصناف با شهرداري موثر خواهد بود.

طبق تبصره 2 ماده اين قانون، جهت صدور پروانه کسب از طريق اتحاديه هاي مربوطه، بايد از دستگاههاي مرتبط از جمله شهرداريها استعلام شود و شهرداري نيز ظرف مدت پانزده روز پاسخ دهد.

در صورت بهره گيري از اين ظرفيت قانوني، جهت کنترل از مبداٌ و جلوگيري از تاسيس واحدهاي مزاحم و آلاينده اقدامات موثر قابل پيش بيني است.

-         طبق ماده 6 آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 1 ماده 12، در صورتي که واحد صنفي به عنوان آلاينده و يا مزاحم انتقال داده شود، همچنان عضو همان اتحاديه باقي خواهد ماند و ممانعتي از نظر صدور پروانه کسب نخواهد داشت.

-         طبق بند2 ماده 22 آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 1 ماده 12، در تصويب ضوابط خاص صدور پروانه کسب فعاليت واحد صنفي، شهرداري به عنوان يکي از اعضاي کميسيون در تاييد يا رد آن نقش دارد که ديدگاههاي شهرداري در رفع مزاحمتها يا در راستاي اجراي طرحهاي تفصيلي، در اين مرحله موثر خواهد بود.

-         طبق ماده 17 قانون نظام صنفي، اجراي قوانين بهداشتي، زيبا سازي و ... توسط واحدهاي صنفي الزامي است و از نقش نظارتي اتحاديه و اهرم اجرايي آنها که طبق ماده 27 قانون مزبور قدرت تعطيل واحد کسبي را دارند به منظور ايجاد هم افزايي در اجراي قوانين شهرداري، قابل بهره گيري خواهد بود. در صورتي که سياستهاي شهرداري ايجاب نمايد حدود صنفي و سقف تعدادي صنف هاي مورد نظر، اقدامات موثري قابل پيگيري است.

-         طبق ماده 30 قانون ياد شده، الزام اتحاديه ها به آموزش مشاغل مطرح شده که با تعامل با اتحاديه هاي مربوطه، آموزش سر فصلهاي مربوط به مديريت شهري مي تواند در الويت قرار گيرد. بنابراين شهرداري مي تواند مواردي را که واحدهاي صنفي بايد براي ساماندهي رعايت کنند در قالب مطالب آموزشي در اختيار اتحاديه ها قرار داده تا با مشارکت آنها اقدام هاي ساماندهي با سرعت بيشتر و اثر بهتري انجام شود.

-         برابر ماده 16 آئين نامه اجرايي ماده 45 پيگيري تشکيل شهرک هاي صنفي با هدف تمرکز تدريجي کالا و معملات عمده فروشي و اشتغال صنوف آلاينده به خارج از شهر از وظايف شورا است که شهرداري در راستاي ساماندهي مي تواند اين سهم را با حداقل مشکلات به انجام برساند.

-         طبق ماده 48 با عنوان بازرسي از عملکرد اتحاديه و مجمع امور صنفي، شهرداري يکي از اعضاء کميسيون نظار تي باشد. بنابراين تمام موارد مرتبط با ساماندهي را قالب پيشنهاد وبا رايزني قبلي با تک تک اعضاء کميسيون مي تواند پيگيري کرده و تبديل به مصوبه قانوني کند. برخي از اعضاء کميسيون همگرايي بيشتري دارند که اگر نماينده استانداري را هم به آنها اضافه کنيم به همراه نيروي انتظامي که به لحاظ موضوع سد معبر و ترافيک و نظم بخشي، با شهرداري و امر ساماندهي نزديکي زيادي دارند و مي تواند با جلب مساعدت و همکاري اين اعضاء برنامه هاي ساماندهي را در کميسيون مطرح و تصويب کرده و پيگيري کرد.

  مباني توجيه طرح ساماندهي بازار پرندگان

نظر  به اينکه يکي از اهداف و راهبردهاي طرح ساماندهي صنايع و صنوف شهري، واگذاري حداکثر امور مربوط به ساماندهي به مجامع و نهادهاي غير دولتي، اصناف و صنايع شهري با مشارکت بخش خصوصي، بهره گيري از فرآيندهاي مشارکتي و سياست گذاري هاي از پائين به بالا در مديريت و ساماندهي با هدف ارتقاء فعاليتهاي کسب و کار مي باشد، احداث باغ پرندگان با مقياس عملکرد فرامنطقه اي، به عنوان طرحي موازي با طرح انتقال بازار پرندگان شهر همدان به خارج از شهر مي تواند يک مشوق اقتصادي و يک سياست گذاري کارآمد جهت جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي در پهنه مجاز باشد. بنابراين با توجه به اينکه مديريت و بهره وري بهينه زمين و فضا، آماده سازي زير ساخت ها و شبکه هاي زير بنايي و کالبدي براي ساماندهي صنايع و صنوف از الزامات طرح انتقال مشاغل مزاحم به محدوده خارج از شهر مي باشد، استفاده از سرمايه هاي بخش خصوصي باالويت طرحهاي زودبازده، درآمدزا و خودکفا بعد اقتصادي طرح را به لحاظ تزريق پول و سرمايه ضمن قطب زدايي نسبي از شهر( که نتيجه ازدحام فعاليت هاي اقتصادي در بازار کنوني شهر همدان در دهه هاي اخيراست)و ايجاد تعادل فضايي توجيه مي نمايد. علاوه بر آن، استفاده از اين پتانسيل به عنوان يکي از فرصت هاي نهفته، نقش بسزايي در توسعه گردشگري شهر همدان خواهد داشت. اين موضوع بخصوص در ارتباط با پايداري اقتصادي، رونق فعاليت اقتصادي، ايجاد اشتغال پايدار و مولد در جهت تحقق توسعه پايدار بيشتر که از اهداف طرح هاي فرا دست شهر همدان مي يابد.

 

 
     
 
 
 
 
 
 
© 2010 - 2020  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٢ کاربران آنلاین :
۷۵,۲۹۳ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
سازمان میادین شهرداری تهران
سازمان میادین شهرداری مشهد
سازمان میادین شهرداری اصفهان
سازمان میادین شهرداری تبریز
 
لینک های مرتبط
شهرداری همدان
معاونت خدمات شهری
شورای اسلامی شهر همدان
سازمان آمار و فناوری اطلاعات
 
دسترسی سریع 
اخبار و رویدادها
پیام ها و اطلاعیه ها
مناقصات و مزایدات
بازارهای تحت نظارت
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان